Våre vilkår
 
Nettkurs fra Scoolo.com    
     

Betalt kursavgift gir kunde/elev tilgang til Scoolos nettstudier i den perioden kursavgiften gjelder for.

Kursavgiften betales forskuddsvid.
Scoolos netthandel er godkjent av Visa.
Scoolo er også godkjent for sikker bankinnbetaling av kursavgift med Bank Axess. Det kan også betales direkte til konto.

1 Avtaleparter er Scoolo og den som er registrert som kunde («kunde eller elev») hos Scoolo.

2 Bruk av nettstudiet forutsetter at eleven har eget datautstyr og Internetttilkobling som tilfredstiller de tekniske spesifikasjonene for kurset.

3 Bruk av kurset i utlandet forutsetter at eleven har tilgang til datautstyr og en Internetttilkobling som kan spille av kursinnholdet.

4 Kursmateriellet og alt innhold er beskyttet av lov om opphavsrett. Kursinnholdet er beregenet på privat bruk hvis ikke annet er avtalt. Kurset kan ikke benyttes i gruppe-undervisning uten skriftlig avtale om dette. Scoolo kan kreve ekstra-honnorar ved misbruk av opphavsrettighetene.

5 Viruskontroll, brannmur og filter Ved oppkopling til Internett med mobiltelefon eller PC, er eleven selv ansvarlig for å ha en tilfredsstillende viruskontroll og brannmur. Bevisst spredning av virus og annen skadelig programvare regnes som vesentlig mislighold.

6 Privat studielisens. Hvis Scoolo oppdager spredning av en privat studielisens til andre brukere vil Scoolo kunne kreve kompensasjon og stenge for elevens bruk av tjenesten.

7 Hvis kunden ikke har betalt innen betalingsfristen som er angitt på fakturaen, kan Scoolo stenge for kundens bruk av tjenesten.

8 Hvis kunden ikke kan benytte tjenesten pga. feil på Scoolos server kan kunden kreve forlenget kursperiode.

9 Angrerett. I forbrukerforhold og forutsatt at tjenesten er solgt ved fjernsalg, herunder ved telefonsalg eller via Internett, kan kunden gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Scoolo har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Dersom kundekonto, brukernavn og passord er opprettet og sendt til kunden før angrefristens utløp, skal kunden betale for bruk av tjenesten, herunder for utgifter forbundet med påbegynnelse, registrering og administrasjonskostnader Kr. 1000.-. Godkjente refunderinger tilbakebetales senest innen en måned.

10 Oppsigelse Kunden kan si opp avtaleforholdet helt eller delvis uten forutgående varsel. Hvis det er saklig grunn, kan Scoolo si opp avtalen med en måneds varsel. Har kunden/eleven inngått avtale med Scoolo om fast avtaleperiode (bindingsavtale), påløper et gebyr hvis kunden/eleven sier opp avtalen før avtaleperiodens utløp. For forbruker blir gebyret og administrasjonskostnader beregnet etter gjenstående tid av avtaleperioden.

11 Personopplysninger. Scoolo behandler data om kunden/eleven som Scoolo har mottatt, herunder spesifikk informasjon om kunden/elevens bruk av tjenester. Scoolo bruker personopplysningene til å administrere kundeforholdet, sørge for gjennomføring av leveransen av tjenestene samt til fakturering. Scoolo vil også bruke opplysningene som grunnlag for å distribuere informasjon til kunden/eleven om Scoolos tjenester, og nødvendig informasjon relatert til kunden/elevens avtaleforhold. Scoolo kan også sende slik informasjon via elektronisk kommunikasjon i hht. markedsføringslovens §2 b.

12 Disse vilkårene gjelder for levering av nettstudier fra Scoolo til kunder i Norge. Leveringstiden er 1 til 4 dager etter at Scoolo har mottatt betaling av kursavgiften.

13 Reklamasjon. Før kunden/eleven melder feil til Scoolo, må kunden/eleven undersøke om feilen skyldes kunden/elevens eget utstyr. Hvis kunden/eleven melder om feil som ligger utenfor Scoolos ansvarsområde og kunden/eleven burde ha forstått dette, kan Scoolo kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Scoolos feilsøking. Kunden/eleven mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Scoolo melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den.

14 Scoolo skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved tjenesten, iverksette tiltak for å rette feilen eller mangelen.

15 Priser for de enkelte tjenestene og eventuelle gebyrer følger av de til enhver tid gjeldende prislister på www.scoolo.com

16 Scoolo er ansvarlig for transaksjoner som skjer gjennom nettsiden.

17 Gavekort refunderes ikke.

18 Minimumsalder for bestilling av nettkurs i vår nettbutikk er 18 år.

19 Scoolo forbeholder seg retten til å gjøre endringer i betingelsene og kursinnholdet uten varsel.

   --
Etbl. Oslo 2010 © Scoolo.com™ Pilestredet 63C 0350 Oslo. Epost: scoolo.com@gmail.com Tlf: +47 90801899